تعرفه تبدیل بر اساس تعداد (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
نوار کاست ۳۵,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ نماس با شرکت
صفحه گرامافون ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۳۲,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰  نماس با شرکت
فیلم VHS ۵۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم مینی VHS

۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰

۳۵,۰۰۰ 

۳۲,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم بتامکس ۶۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Hi8 ۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰

۳۵,۰۰۰ 

۳۲,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم DV-Cam

۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰

۳۵,۰۰۰ 

۳۲,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم Mini-DV

۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰

۳۵,۰۰۰ 

۳۲,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
تعمیر نوار کاست ۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۵,۰۰۰    نماس با شرکت
تعمیر فیلم ویدیوئی ۱۵,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
کپی اضافه DVD ۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۵,۰۰۰    نماس با شرکت
کپی روی فلش     و مموری  بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت فلش مناسب آن محاسبه می گردد . ( نماس با شرکت )
کپی روی هارد اکسترنال بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت هارد اکسترنال مناسب آن محاسبه می گردد .( نماس با شرکت )

تعرفه تبدیل فیلم های ساعتی  (قیمت به تومان)

عنوان یک ساعت ۱۰ ساعت ۳۰ ساعت ۵۰ ساعت ۱۰۰ ساعت بیش از ۲۰۰ ساعت
فیلم VHS ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰  نماس با شرکت
فیلم مینی VHS ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم بتامکس ۵۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Hi8 ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم DV-Cam ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Mini-DV ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ نماس با شرکت
تبدیل NTSC  به PAL ۴۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه تبدیل فیلم های پروژکتوری ( دقیقه ای )

عنوان یک دقیقه ۱۰ دقیقه ۳۰ دقیقه ۵۰ دقیقه ۱۰۰ دقیقه بیش از ۲۰۰ دقیقه

۸mm 

۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ نماس با شرکت
سوپر ۸mm  ۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ نماس با شرکت

۱۶mm 

۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ نماس با شرکت
۳۵mm ۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن عکس (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
عکس   ۱۲*۹  ۱,۶۰۰  ۱,۵۰۰  ۱,۴۰۰  ۱,۲۰۰  ۱,۰۰۰ نماس با شرکت 
 عکس  ۱۵*۱۰  ۱,۶۰۰  ۱,۵۰۰  ۱,۴۰۰   ۱,۲۰۰  ۱,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۱۸*۱۳  ۱,۶۰۰  ۱,۵۰۰  ۱,۴۰۰   ۱,۲۰۰  ۱,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۲۱*۱۶ ۲,۶۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۲۰۰ ۲,۰۰۰  نماس با شرکت
عکس    ۳۰*۲۰ ۳,۶۰۰  ۳,۵۰۰  ۳,۴۰۰  ۳,۲۰۰  ۳,۰۰۰   نماس با شرکت
عکس    ۴۰*۳۰ ۴,۶۰۰  ۴,۵۰۰   ۴,۴۰۰   ۴,۲۰۰   ۴,۰۰۰    نماس با شرکت
عکس    ۵۰*۴۰ ۵,۶۰۰   ۵,۵۰۰   ۵,۴۰۰    ۵,۲۰۰    ۵,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۷۰*۵۰ ۶,۶۰۰   ۶,۵۰۰   ۶,۴۰۰    ۶,۲۰۰    ۶,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۹۰*۶۰ ۷,۶۰۰   ۷,۵۰۰   ۷,۴۰۰    ۷,۲۰۰    ۷,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۱۰۰*۷۰ ۸,۶۰۰   ۸,۵۰۰   ۸,۴۰۰    ۸,۲۰۰    ۸,۰۰۰     نماس با شرکت

تعرفه اسکن نگاتیو  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی حلقه ای  تعداد بالا
نگاتیو ۱۳۵ ۱,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۲۰ ۱,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۱۰ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن اسلاید  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی تعداد تا ۵۰ عدد تعداد بالا
اسلاید معمولی ۵,۵۰۰    ۴,۵۰۰   نماس با شرکت
اسلاید ۲*۲ ۸,۵۰۰    ۷,۵۰۰    نماس با شرکت