تعرفه تبدیل بر اساس تعداد (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
نوار کاست ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
صفحه گرامافون ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰  ۱۸۰,۰۰۰  ۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰  نماس با شرکت
تعمیر نوار کاست ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰    نماس با شرکت
تعمیر فیلم ویدیوئی ۶۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ نماس با شرکت
کپی اضافه DVD ۶۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰    نماس با شرکت
کپی روی فلش     و مموری  بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت فلش مناسب آن محاسبه می گردد . ( نماس با شرکت )
کپی روی هارد اکسترنال بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت هارد اکسترنال مناسب آن محاسبه می گردد .( نماس با شرکت )

تعرفه تبدیل فیلم های ساعتی  (قیمت به تومان)

عنوان یک ساعت ۱۰ ساعت ۳۰ ساعت ۵۰ ساعت ۱۰۰ ساعت بیش از ۲۰۰ ساعت
فیلم VHS ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰  نماس با شرکت
فیلم مینی VHS ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم بتامکس ۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Hi8 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم DV-Cam ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Mini-DV ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ نماس با شرکت
تبدیل NTSC  به PAL ۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه تبدیل فیلم های پروژکتوری ( دقیقه ای )

عنوان یک دقیقه ۱۰ دقیقه ۳۰ دقیقه ۵۰ دقیقه ۱۰۰ دقیقه بیش از ۲۰۰ دقیقه

۸mm 

۵۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ نماس با شرکت
سوپر ۸mm  ۵۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ نماس با شرکت

۱۶mm 

۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ نماس با شرکت
۳۵mm ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن عکس (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
عکس   ۱۲*۹ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰ نماس با شرکت 
 عکس  ۱۵*۱۰ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰   ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۱۸*۱۳ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰   ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۲۱*۱۶ ۴,۶۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۲۰۰ ۴,۰۰۰  نماس با شرکت
عکس    ۳۰*۲۰ ۶,۶۰۰  ۶,۵۰۰  ۶,۴۰۰  ۶,۲۰۰  ۶,۰۰۰   نماس با شرکت
عکس    ۴۰*۳۰ ۸,۶۰۰  ۸,۵۰۰   ۸,۴۰۰   ۸,۲۰۰   ۸,۰۰۰    نماس با شرکت
عکس    ۵۰*۴۰ ۱۰,۶۰۰   ۱۰,۵۰۰   ۱۰,۴۰۰    ۱۰,۲۰۰    ۱۰,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۷۰*۵۰ ۱۲,۶۰۰   ۱۲,۵۰۰   ۱۲,۴۰۰    ۱۲,۲۰۰    ۱۲,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۹۰*۶۰ ۱۴,۶۰۰   ۱۴,۵۰۰   ۱۴,۴۰۰    ۱۴,۲۰۰    ۱۴,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۱۰۰*۷۰ ۱۶,۶۰۰   ۱۶,۵۰۰   ۱۶,۴۰۰    ۱۶,۲۰۰    ۱۶,۰۰۰     نماس با شرکت

تعرفه اسکن نگاتیو  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی حلقه ای  تعداد بالا
نگاتیو ۱۳۵ ۱۵۰,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۲۰ ۱۴,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۱۰ ۱۲,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن اسلاید  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی تعداد تا ۵۰ عدد تعداد بالا
اسلاید معمولی ۱۶,۵۰۰    ۱۴,۵۰۰   نماس با شرکت
اسلاید ۲*۲ ۱۸,۵۰۰    ۱۶,۵۰۰    نماس با شرکت