تعرفه تبدیل بر اساس تعداد (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
نوار کاست ۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ نماس با شرکت
صفحه گرامافون ۹۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰  ۸۵,۰۰۰  ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰  نماس با شرکت
فیلم VHS ۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم مینی VHS

۸۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰

۷۵,۰۰۰ 

۷۲,۰۰۰

۷۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم بتامکس ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Hi8 ۱۵۰,۰۰۰

۱۴۸,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ 

۱۴۲,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم DV-Cam

۱۵۰,۰۰۰

۱۴۸,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ 

۱۴۲,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
فیلم Mini-DV

۱۵۰,۰۰۰

۱۴۸,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ 

۱۴۲,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ 

نماس با شرکت
تعمیر نوار کاست ۵۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰    نماس با شرکت
تعمیر فیلم ویدیوئی ۶۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ نماس با شرکت
کپی اضافه DVD ۴۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰    نماس با شرکت
کپی روی فلش     و مموری  بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت فلش مناسب آن محاسبه می گردد . ( نماس با شرکت )
کپی روی هارد اکسترنال بستگی به حجم فیلم تبدیلی و قیمت هارد اکسترنال مناسب آن محاسبه می گردد .( نماس با شرکت )

تعرفه تبدیل فیلم های ساعتی  (قیمت به تومان)

عنوان یک ساعت ۱۰ ساعت ۳۰ ساعت ۵۰ ساعت ۱۰۰ ساعت بیش از ۲۰۰ ساعت
فیلم VHS ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰  نماس با شرکت
فیلم مینی VHS ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم بتامکس ۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Hi8 ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم DV-Cam ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ نماس با شرکت
فیلم Mini-DV ۸۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ نماس با شرکت
تبدیل NTSC  به PAL ۹۵,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه تبدیل فیلم های پروژکتوری ( دقیقه ای )

عنوان یک دقیقه ۱۰ دقیقه ۳۰ دقیقه ۵۰ دقیقه ۱۰۰ دقیقه بیش از ۲۰۰ دقیقه

۸mm 

۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ نماس با شرکت
سوپر ۸mm  ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ نماس با شرکت

۱۶mm 

۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ نماس با شرکت
۳۵mm ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن عکس (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی ۱۰ عددی ۳۰ عددی ۵۰ عددی ۱۰۰ عددی بیش از ۲۰۰ عدد
عکس   ۱۲*۹ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰ نماس با شرکت 
 عکس  ۱۵*۱۰ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰   ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۱۸*۱۳ ۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۰۰   ۳,۲۰۰ ۳,۰۰۰  نماس با شرکت
 عکس   ۲۱*۱۶ ۴,۶۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۲۰۰ ۴,۰۰۰  نماس با شرکت
عکس    ۳۰*۲۰ ۶,۶۰۰  ۶,۵۰۰  ۶,۴۰۰  ۶,۲۰۰  ۶,۰۰۰   نماس با شرکت
عکس    ۴۰*۳۰ ۸,۶۰۰  ۸,۵۰۰   ۸,۴۰۰   ۸,۲۰۰   ۸,۰۰۰    نماس با شرکت
عکس    ۵۰*۴۰ ۱۰,۶۰۰   ۱۰,۵۰۰   ۱۰,۴۰۰    ۱۰,۲۰۰    ۱۰,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۷۰*۵۰ ۱۲,۶۰۰   ۱۲,۵۰۰   ۱۲,۴۰۰    ۱۲,۲۰۰    ۱۲,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۹۰*۶۰ ۱۴,۶۰۰   ۱۴,۵۰۰   ۱۴,۴۰۰    ۱۴,۲۰۰    ۱۴,۰۰۰     نماس با شرکت
عکس    ۱۰۰*۷۰ ۸,۶۰۰   ۱۶,۵۰۰   ۱۶,۴۰۰    ۱۶,۲۰۰    ۱۶,۰۰۰     نماس با شرکت

تعرفه اسکن نگاتیو  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی حلقه ای  تعداد بالا
نگاتیو ۱۳۵ ۳,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۲۰ ۳,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ نماس با شرکت
نگاتیو ۱۱۰ ۳,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ نماس با شرکت

تعرفه اسکن اسلاید  (قیمت به تومان)

عنوان قیمت تکی تعداد تا ۵۰ عدد تعداد بالا
اسلاید معمولی ۱۰,۵۰۰    ۸,۵۰۰   نماس با شرکت
اسلاید ۲*۲ ۱۶,۵۰۰    ۱۴,۵۰۰    نماس با شرکت